پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید

http://daryasell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

تعريف عرفان


عرفان از ريشه معرفت و شناخت است و تعريف آن در حوزه اسلامي شناخت هستي با محوريت الله است؛
در شناخت هستي، دو روش کلی داريم كه يك روش آن فلسفي وعقلاني محض است و روش ديگر شهودي است كه در حقيقت از راه قلب و تهذيب نفس انجام مي شود.
ازنظر محتوا محوريت خداوند براي شناخت هستي، مهم ترين شاخصه و عنصر اساسي در عرفان اسلامي است، برخلاف ديگر عرفان ها كه ممكن است بيشتر به شناخت انسان توجه داشته باشد
ازنظر روش نيز شريعت مداري از شاخصه هاي اصلي عرفان اسلامي است؛ زيرا دست يابي به حقيقت، تنها از راه شريعت، شدني است.
تعريف معنويت:
«معنويت» از جهت اصطلاحي-انتزاعي عبارت است از:
«حالتي نفساني و ذومراتب است كه در ارتباط با خدا يا امر متعالي در روان خودآگاه و ناخودآگاه آدمي از طريق تعقل، جوشش دروني و عمل بيروني آگاهانه و يا ناآگاهانه پديد آمده و بر شيوة نظر و عمل او تأثير مي‌گذارد».
معنويت در لغت لاتين ( (Spirtuality است و به تقدس زندگى اشاره دارد. به اين معنا كه قلب خود را بگشاييم و ظرفيت تجربه عظمت، تقدّس و سپاسگزارى را در خود پرورش دهيم ، شور و شوق وجود را بشناسيم و خود را تسليم حقيقتى كنيم كه والاتر از ماست که اين حقيقت می تواند خداوند ويا غيرخداوند باشد.
تفاو تهاى معنويت نوين و معنويت دينی
 
امروزه معنويت به لحاظ نقش بازدارنده‌اش از خطر و به لحاظ نقش انگيزاننده كه در جهت سودرسانی به انسان‌های ديگر دارد، بيش از گذشته موردتوجه واقع شده است.
در معنويت نوين، بحث «حقيقت» در ميان نيست، هرگونه تجربه عاطفى يا هيجانى شديد نسبت به هر موضوعى مى‏تواند معنويت به حساب آيد.
معنويت دينی
احساسی نفسانی ،توجهی عميق و ارتباط قلبی آگاهانه‏اى است كه انسان نسبت به حقايق متعالی وبالاتر از عالم ماده پيدا مى‏كند،که دررأس آنها مبدأوخالق ومدبرهستی«خدا» قراردارد . اين حالت در چارچوب ضوابط معين بر شيوه نظر وعمل انسان تأثيرمی گذارد وانگيزش وجوشش درونی وتکليف ايجاد می کند وبايدها ونبايدهايی را درابعادفردی واجتماعی برای اومطرح می سازد. درنتيجه اين حالت، انسان دروجودخويش نسبت به خدا،خود،ديگران وطبيعت احساس مسئوليت می کند و عقايد،اخلاق واعمالش را با انگيزه ها ومعيارهای الهی تطبيق می دهد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید بررسی عرفان های کاذب نوپدید از لینک زیر استفاده کنید: